శ్రీ గాయత్రీ మంత్రం

gayatri mantram
sri gayatri mantram

ఓం భూర్భువస్వః
తత్స వితుర్వరేణ్యం |
భర్గో దేవస్య ధీమహి
ధియోయోనః ప్రచోదయాత్ ||

Share this post with your friends