హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman
Hanuman

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు
బుద్బుధములని తెలుపు సత్యములు

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

జయ హనుమంత జ్ఞానగుణవందిత
జయ పండిత త్రిలోకపూజిత

రామ దూత అతులిత బలధామ
అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ

ఉదయ భానుని మధుర ఫలమని
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన

కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష
కుండలమండిత కుంచిత కేశ

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి
రాజపదవి సుగ్రీవున నిలిపి

జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని
జలధి లంఘించి లంక జేరుకొని

సూక్ష్మరూపమున సీతను జూచి
వికట రూపమున లంకను గాల్చి

భీమ రూపమున అసురుల జంపిన
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

సీత జాడగని వచ్చిన నిను గని
శ్రీ రఘు వీరుడు కౌగిట నినుగొని

సహస్ర రీతుల నిను కొనియాడగ
కాగల కార్యము నీపై నిడగ

వానరసేనతో వారధి దాటి
లంకేశునితో తలబడి పోరి

హోరు హోరునా పోరు సాగిన
అసురసేనల వరుసన గూల్చిన

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

లక్ష్మణ మూర్చ తో రాముడడలగ
సంజీవి దెచ్చిన ప్రాణప్రదాత

రామ లక్ష్మణుల అస్త్ర ధాటికీ
అసురవీరులు అస్తమించిరి

తిరుగులేని శ్రీ రామభాణము
జరిపించెను రావణ సంహారము

ఎదురు లేని ఆ లంకాపురమున
ఏలికగా విభీషణను జేసిన

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

సీతారాములు నగవుల గనిరి
ముల్లోకాల హారతులందరి

అంతులేని ఆనంద ఆశ్రువులే
అయోద్యాపురి పొంగి పొరలే

సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీ కాంతువదం నీ హృదయం

రామచరిత కర్ణామృత గాన
రామనామ రసామృత పాన

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

దుర్గమమగు ఎ కార్యమైనా
సుగామమే యగు నీకృప జాలిన

కలుగు సుఖములు నినుసరనన్న
తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న

రామద్వారపు కాపరివైన నీ
కట్టడి మీర బ్రహ్మాదుల తరమా

భూత పిశాచ శాకిని ఢాకిని
భయపడి పారు నీ నామజపము విని

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

ధ్వజావిరాజా వజ్రశరీరా
భుజబలతేజా గదాధరా

ఈశ్వరాంశ సంభూత పవిత్రా
కేసరీపుత్ర పావనగాత్రా

సనకాదులు బ్రహ్మాది దేవతలు
శారద నారద ఆదిశేషులు

యమ కుభేర దిగ్పాలురు కవులు
పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

సోదర భరత సమానా యని
శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హనుమా

సాదుల పాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురుల పాలిట కాలుడవన్నా

అష్ట సిద్ధి నవనిధులకు దాతగ
జానికీమాత దీవించెనుగా

రామ రసామృత పానము జేసిన
మృత్యుంజయుడవై వెలసిన

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

నీ నామ భజన శ్రీరామ రంజన
జన్మ జన్మాంతర దుఃఖభంజన

ఎచ్చటుండినా రఘువరదాసు
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు

ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు
స్థిరముగ మారుతి సేవలు సుఖములు

ఎందెందున శ్రీరామ కీర్తన
అందందున హనుమాను నర్తన

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

శ్రద్ధగ దీనిని ఆలకింపుమా
శుభమగు ఫలములు కలుగు సుమా

భక్తి మీరగా గానము చేయగ
ముక్తి కలుగు గౌరీశులు సాక్షిగ

తులసిదాస హనుమాను చాలిసా
తెలుగున సులువుగ నలుగురు పాడగ

పలికిన సీతారాముని పలుకున
దోషములున్న మన్నింపుమన్న

శ్రీ హనుమాను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక శరణములు

మంగళ హారతి గొను హనుమంతా
సీతారామలక్ష్మణ సమేత ।
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంతా
నీవే అంతా శ్రీ హనుమంతా ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ।

Share this post with your friends