మీ కార్యాలన్నీ నెరవేరాలంటే బుధవారం నాడు వారి ఆలయాలను సందర్శించండి, దర్శించలేని వారు ఇలా చేయండి

Share this post with your friends