శ్రీ కుమార కవచం

ఓం నమో భగవతే భవబన్ధహరణాయ
సద్భక్తశరణాయ
శరవణభవాయ
శామ్భవవిభవాయ
యోగనాయకాయ
భోగదాయకాయ
మహాదేవసేనావృతాయ
మహామణిగణాలఙ్కృతాయ
దుష్టదైత్య సంహార కారణాయ
దుష్క్రౌఞ్చవిదారణాయ
శక్తి శూల గదా ఖడ్గ ఖేటక పాశాఙ్కుశ ముసల ప్రాస తోమర వరదాభయ కరాలఙ్కృతాయ
శరణాగత రక్షణ దీక్షా ధురన్ధర చరణారవిన్దాయ
సర్వలోకైక హర్త్రే
సర్వనిగమగుహ్యాయ
కుక్కుటధ్వజాయ
కుక్షిస్థాఖిల బ్రహ్మాణ్డ మణ్డలాయ
ఆఖణ్డల వన్దితాయ
హృదేన్ద్ర అన్తరఙ్గాబ్ధి సోమాయ
సమ్పూర్ణకామాయ
నిష్కామాయ, నిరుపమాయ
నిర్ద్వన్ద్వాయ
నిత్యాయ
సత్యాయ
శుద్ధాయ
బుద్ధాయ
ముక్తాయ
అవ్యక్తాయ
అబాధ్యాయ
అభేద్యాయ
అసాధ్యాయ
అవిచ్ఛేద్యాయ
ఆద్యన్త శూన్యాయ
అజాయ
అప్రమేయాయ
అవాఙ్మానసగోచరాయ
పరమ శాన్తాయ
పరిపూర్ణాయ
పరాత్పరాయ
ప్రణవస్వరూపాయ
ప్రణతార్తిభఞ్జనాయ
స్వాశ్రిత జనరఞ్జనాయ
జయ జయ రుద్రకుమార
మహాబల పరాక్రమ
త్రయస్త్రింశత్కోటి దేవతానన్దకన్ద
స్కన్ద
నిరుపమానన్ద
మమ ఋణరోగ శతృపీడా పరిహారం కురు కురు
దుఃఖాతురుం మమానన్దయ ఆనన్దయ
నరకభయాన్మాముద్ధర ఉద్ధర
సంసృతిక్లేశసి హి తం మాం సఞ్జీవయ సఞ్జీవయ
వరదోసి త్వం
సదయోసి త్వం
శక్తోసి త్వం
మహాభుక్తిం ముక్తిం దత్వా మే శరణాగతం
మాం శతాయుషమవ
భో దీనబన్ధో
దయాసిన్ధో
కార్తికేయ
ప్రభో
ప్రసీద ప్రసీద
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ
సుబ్రహ్మణ్య స్వామిన్
ఓం నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః

ఇతి కుమార కవచమ్ !!

Share this post with your friends