శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం

సంకల్పం
పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ మమ సహకుటుంబస్య మమ చ సర్వేషాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం సమస్త మంగళావాప్త్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన ధేను కాంచన సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వానుకూల్య సిద్ధ్యర్థం మమ మనశ్చింతిత సకల కార్య అనుకూలతా సిద్ధ్యర్థం సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థం శ్రీ సూక్త విధానేన శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

అస్మిన్ బింబే సాంగం సాయుధం సవాహనం సపరివారసమేత శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర స్వామినం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ధ్యానం
ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః ||
ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యాధిపతయే ధనధాన్యసమృద్ధిం మే దేహి దాపయ స్వాహా ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం
హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ |
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం
అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రబోధినీమ్ |
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం
కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ |
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం
చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

స్నానం
ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |
తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం
ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
ప్రాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం
క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః యజ్ఞోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

గంధం
గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరీ గోరోజనాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి |

ఆభరణం
మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆభరణార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పాణి
కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ |
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || ౧౧ ||

ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

ధూపం
ఆపః సృజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |
ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం
ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ |
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః దీపం దర్శయామి |

నైవేద్యం
ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం పిఙ్గలాం పద్మమాలినీమ్|
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ |
భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా |
ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | అమృతాపిధానమసి |
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం
తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్ ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి |

నీరాజనం
సంమ్రాజం చ విరాజంచాభి శ్రీర్ యా చ నో గృహే |
లక్ష్మీ రాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మా సంసృజామసి |
కర్పూరదీపతేజస్త్వం అజ్ఞానతిమిరాపహ |
దేవ ప్రీతికరం చైవ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ ||
సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు |
నిత్య శ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం
ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః ||
ఓం యక్షాయ కుబేరాయ వైశ్రవణాయ ధనధాన్యాధిపతయే ధనధాన్యసమృద్ధిం మే దేహి దాపయ స్వాహా ||
ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే |
నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే |
స మే కామాన్కామకామాయ మహ్యమ్ |
కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు |
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ |
మహారాజాయ నమః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా |
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఛత్రమాచ్ఛాదయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః చామరైర్వీజయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః నృత్యం దర్శయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః గీతం శ్రావయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః ఆందోళికానారోహయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః అశ్వానారోహయామి |
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

క్షమా ప్రార్థన
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర |
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం |
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వర |
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర స్వామీ సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు ||

ఉద్వాసనం
యజ్ఞేన యజ్ఞమయజన్త దేవాః |
తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ |
తే హ నాకం మహిమానః సచన్తే |
యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సన్తి దేవాః ||
ఓం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః యథాస్థానం ప్రతిష్ఠాపయామి |
శోభనార్థే పునరాగమనాయ చ |

తీర్థప్రసాద గ్రహణం
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పాదోదకం పావనం శుభం ||
శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |

Share this post with your friends