పుష్యమాసం, శుక్రవారం నాడు ఈ స్తోత్ర పారాయణం చేస్తే మీ కష్టాలన్నీ తీరి కోటీశ్వరులవ్వడం ఖాయం

Share this post with your friends